پنل ارسال ایمیل یکماهه

 • 1 پنل اختصاصی

  • 7000 عدد تعداد ارسال در روز
  • 300 تا تعداد ارسال در ساعت از هر پنل
  • 1 ماه مدت اعتبار
  • دارد قابلیت تمدید
  • اتوماتیک توسط سیستم - بدون نیاز به آنلاین بودن ارسال ایمیل
  • حذف ایمیل های تکراری - حذف ایمیل های نامعتبر - حذف ایمیل هایی که وجود ندارند - حذف ایمیل های منقضی شده امکانات پنل
  3,000,000/mo
  Demanar Ara
 • 2 پنل اختصاصی

  • 13000 عدد تعداد ارسال در روز
  • 300 تا تعداد ارسال در ساعت از هر پنل
  • 1 ماه مدت اعتبار
  • دارد قابلیت تمدید
  • اتوماتیک توسط سیستم - بدون نیاز به آنلاین بودن ارسال ایمیل
  • حذف ایمیل های تکراری - حذف ایمیل های نامعتبر - حذف ایمیل هایی که وجود ندارند - حذف ایمیل های منقضی شده امکانات پنل
  5,600,000/mo
  Demanar Ara
 • 3 پنل اختصاصی

  • 20000 عدد تعداد ارسال در روز
  • 300 تا تعداد ارسال در ساعت از هر پنل
  • 1 ماه مدت اعتبار
  • دارد قابلیت تمدید
  • اتوماتیک توسط سیستم - بدون نیاز به آنلاین بودن ارسال ایمیل
  • حذف ایمیل های تکراری - حذف ایمیل های نامعتبر - حذف ایمیل هایی که وجود ندارند - حذف ایمیل های منقضی شده امکانات پنل
  7,800,000/mo
  Demanar Ara
 • 4 پنل اختصاصی

  • 26000 عدد تعداد ارسال در روز
  • 300 تا تعداد ارسال در ساعت از هر پنل
  • 1 ماه مدت اعتبار
  • دارد قابلیت تمدید
  • اتوماتیک توسط سیستم - بدون نیاز به آنلاین بودن ارسال ایمیل
  • حذف ایمیل های تکراری - حذف ایمیل های نامعتبر - حذف ایمیل هایی که وجود ندارند - حذف ایمیل های منقضی شده امکانات پنل
  9,600,000/mo
  Demanar Ara